Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Introducere

Maravet vă asigură de implicarea sa în protejarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal și de prelucrarea acestora în mod echitabil și transparent, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD/ Regulamentul”).

În primul rând, respectăm următoarele principii cheie de prelucrare a datelor:

 • Legalitate, echitate și transparență - prelucrăm datele cu caracter personal în baza unui temei legal, în mod echitabil și transparent;
 • Limitări legate de scop - colectăm date cu caracter personal în scopuri specifice, explicite și legitime;
 • Reducerea la minim a datelor - colectăm și păstrăm numai datele cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exactitate - ne asigurăm că datele cu caracter personal pe care le păstrăm sunt exacte, actualizate sau șterse, respectiv rectificate;
 • Limitări legate de stocare - ne asigurăm că stocăm datele cu caracter personal pe o perioadă care nu depășește perioada strict necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; altfel, datele sunt șterse sau anonimizate;
 • Integritate și confidențialitate - asigurăm securitatea adecvată a datelor cu caracter personal prin luarea unor măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, combinate armonios în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;
 • Responsabilitate - recunoaștem că suntem responsabili pentru asigurarea prelucrării în legalitate a datelor cu caracter personal.

Informațiile cu caracter personal sunt proprietatea dumneavoastră și respectăm acest lucru.

Aveți dreptul la o informare detaliată cu privire la operațiunile de prelucrare la care sunt supuse datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție sau pe care le colectăm.

Am redactat prezenta politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”), aplicabilă operațiunilor de prelucrare online a datelor cu caracter personal, pentru a vă pune la dispoziție toate aceste informații, într-o formă cât mai accesibilă și cât mai succintă.

Prin urmare, prin prezenta Politică de confidențialitate vi se oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, modul în care le colectăm, scopurile în care le utilizăm și modul în care asigurăm securitatea lor.

În prezenta Politică de confidențialitate sunt descrise și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, așadar vă rugăm să o parcurgeți, împreună cu secțiunea „Clauze și condiții”.

În cele ce urmează puteți regăsi definițiile și explicațiile termenilor specifici utilizați, în vederea facilitării înțelegerii prezentei Politici de confidențialitate:

 • Date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Persoană vizată - o persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal se prelucrează.
 • Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur(ă) sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Persoana împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 • Destinatar - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia (căreia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
 • Consimțământ - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Identificatori online - adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori, precum etichetele de identificare prin frecvențe radio, pe care persoanele fizice îi furnizează prin dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinați cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizați pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice și pentru identificarea lor.
2. Cine suntem noi?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Maravet, care acționează în calitate de operator de date:

Maravet SRL
430016 Baia Mare
str. Maravet, nr. 1
jud. Maramureș, România
J24/74/1998
RO10231304

3. Cum ne puteți contacta?

Pentru a ne adresa întrebări cu privire la prezenta Politică de confidențialitate sau pentru a face o solicitare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta în scris sau telefonic, utilizând următoarele date de contact:

E-mail: dpo@maravet.com
Telefon: 0756-272838

4. Ce tip de date cu caracter personal prelucrăm, când prelucrăm și în ce scop?

4.1. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM CÂND ACCESAȚI WEBSITE-UL NOSTRU

Când vizitați website-ul nostru, este posibil ca browser-ul dumneavoastră să ne trimită automat informații cu privire la:

 • adresa IP a dispozitivului dumneavoastră, data și ora accesării,
 • date de identificare: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, e-mail, telefon (fix, mobil, fax);
 • browser-ul pe care l-ați utilizat,
 • sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră,
 • informații cu privire la furnizorul dumneavoastră de servicii de internet,
 • statusul și cantitatea de date transferate în timpul accesării website-ului nostru,
 • orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților Maravet

Prelucrăm datele menționate în următoarele scopuri:

 • pentru a asigura o conexiune fără incidente la website-ul nostru și o utilizare corespunzătoare a acestuia,
 • pentru a evalua securitatea și stabilitatea sistemului,
 • furnizarea de produse și servicii comerciale prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: reprezentanții de vânzări, internet, telefon etc.),
 • contactarea clientului/administratorului/împuternicitului/delegatului prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre produsele și serviciile Maravet,
 • efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare a unor astfel de activități;
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje;
 • pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale Maravet, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate. Menționăm că datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre Maravet, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către Maravet,
 • în alte scopuri administrative.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este reprezentat de executarea contractului prin care vă punem la dispoziție website-ul nostru, precum și de interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului.

În plus, la accesarea website-ului nostru, instalăm module „cookie” și alte tehnologii de monitorizare pe dispozitivul dumneavoastră și utilizăm servicii de analiză. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea 10 din prezentul document, care prezintă Politica noastră cu privire la Modulele „Cookie”.

4.2. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM CÂND VĂ ABONAȚI LA NEWSLETTER-UL MARAVET

În cazul în care v-ați exprimat fără echivoc consimțământul în acest sens, adresa de e-mail, numele și prenumele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a vă trimite periodic newsletter-ul. De îndată ce datele dumneavoastră sunt înregistrate în bazele noastre de date, newsletter-ul se trimite automat, fără intervenția unui operator uman.

Suplimentar, vom putea prelucra și următoarele date: (la deschiderea newsletter-ului) adresa IP a dispozitivului dumneavoastră, browser-ul pe care l-ați utilizat și adresa la care vă aflați, prin indicatoarele auxiliare MailChimp de ajutor pentru navigarea online („web signposts”) integrate în newsletter-ul nostru.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate exclusiv în vederea trimiterii și personalizării newsletter-ului, precum și a evaluării numărului de accesări ale newsletter-ului.

În cazul în care vă răzgândiți și doriți să vă retrageți consimțământul, vă puteți dezabona prin accesarea link-ului de la finalul newsletter-ului sau prin trimiterea unei solicitări în acest sens, folosind datele de contact menționate anterior în Secțiunea 3 de mai sus.

4.3. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITAȚI O CLARIFICARE, O BROȘURĂ DE SERVICII SAU O OFERTĂ, UTILIZÂND FORMULARELE NOASTRE DE CONTACT ONLINE

În cazul în care solicitați o clarificare, o broșură sau o ofertă financiară prin intermediul website-ului nostru, va trebui să completați formularele de contact cu următoarele date: nume, organizație, număr de telefon, adresă de e-mail, tipul solicitării și o scurtă descriere aferentă, după caz.

În cazul în care solicitați o ofertă, veți avea posibilitatea de a anexa un document pe care îl considerați relevant și pe care noi îl vom analiza.

Tratăm astfel de solicitări drept abordări pre-contractuale, prin urmare vom prelucra datele dumneavoastră enumerate anterior în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră, în baza articolului 6 alin. (1), lit. b) din RGPD.

În situația în care nu se va încheia un contract în termen de 6 luni de la data solicitării de clarificări sau broșuri/oferte, vom șterge informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau le vom anonimiza și le vom utiliza anonimizate în scopuri statistice sau pentru pregătirea angajaților noștri.

4.4. PRELUCRAREA DATELOR SENSIBILE SAU A DATELOR CU PRIVIRE LA MINORI

Nu vom colecta prin website-ul nostru informații sensibile, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere legal pentru recrutare.

Website-ul nostru și conținutul aferent nu se adresează minorilor. Prin urmare, nu vom colecta sau păstra, în mod intenționat, date cu caracter personal despre minori, cu excepția cazului în care acest lucru face parte din angajamentul de a vă oferi servicii profesionale.

5. În baza cărui temei prelucrăm date cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

 • Acordarea consimțământului, conform articolului 6 alin. (1), lit. a) din RGPD - este posibil (dar de obicei nu este cazul) să avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Vă puteți exercita dreptul de retragere a consimțământului, contactându-ne în modul descris în cele ce urmează.
 • Executarea unui contract sau luarea unor măsuri solicitate de dumneavoastră înainte de semnarea unui contract cu noi, conform articolului 6 alin. (1), lit. b) din RGPD - este posibil să fie necesar să colectăm și să utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în vederea efectuării demersurilor pentru încheierea unui contract, pentru încheierea unui contract cu dumneavoastră, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale față de dumneavoastră sau pentru derularea în alt mod a contractului.
 • Conformitatea cu legislația sau regulamentul, conform articolului 6 alin. (1), lit. c) din RGPD - este posibil să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării normelor legale sau a reglementărilor aplicabile.
 • Interesul legitim, conform articolului 6 alin. (1), lit. f) din RGPD - este posibil să utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii intereselor noastre legitime, printre care și cele enumerate anterior.
6. Cui divulgăm sau transferăm date cu caracter personal?

În principal, informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate angajaților noștri din anumite departamente și societăților care fac parte din Maravet, în funcție de necesități.

În situațiile în care acest lucru este justificat și/sau necesar, este posibil să distribuim informațiile dumneavoastră cu caracter personal și în afara Grupului. Printre posibilii destinatari se numără următoarele categorii:

 • Agenți/furnizori sau contractanți terți, aflați sub incidența obligației păstrării confidențialității. Această categorie poate include, fără a se limita la, furnizorii de servicii IT și de comunicare.
 • Terțe părți relevante pentru serviciile juridice pe care le prestăm. Această categorie poate include, fără limitare, partenerii contractuali cu care se încheie tranzacțiile, alți furnizori de servicii profesionale, reprezentanți legali, angajatori sau potențiali angajatori, Inspectoratul General pentru Imigrări din România, notari publici, Registrul Comerțului, autorități guvernamentale și instituții publice, în funcție de competențele conferite prin lege în vederea solicitării de informații cu privire la datele cu caracter personal colectate ca parte din activitatea specifică a Maravet.
 • În măsura impusă prin lege, sub incidența unui mandat de percheziție sau a unei hotărâri judecătorești, spre exemplu, dacă suntem obligați să divulgăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării oricărei obligații legale.

În cazul în care va fi necesar să transferăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, ne vom asigura că acestea sunt protejate și transferate într-un mod care să respecte cerințele legale, inclusiv după cum urmează:

 • Comisia Europeană a emis o decizie prin care recunoaște caracterul adecvat al nivelului de protecție al datelor din statul terț preconizat pentru transfer sau în cazul în care destinatarul este localizat în SUA, acesta poate fi un membru certificat prin planul Scutului de confidențialitate UE-SUA;
 • destinatarul a semnat un contract pe bază de „clauze contractuale standard”, aprobat de Comisia Europeană, prin care se obligă să protejeze informațiile dumneavoastră cu caracter personal, sau
 • am obținut consimțământul dumneavoastră explicit în prealabil.

Cu toate acestea, în toate situațiile, orice transfer al informațiilor dumneavoastră cu caracter personal va respecta legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor.

Puteți primi mai multe detalii despre protecția acordată informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în caz de transfer în afara Spațiului Economic European (inclusiv o mostră din clauzele contractuale standard), dacă ne contactați utilizând informațiile din Secțiunea 3 de mai sus.

7. Unde și pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate de Maravet, preponderent, pe servere situate în Spațiul Economic European.

Prelucrăm și reținem datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât ne este necesar pentru îndeplinirea scopurilor, a obligațiilor contractuale și a altor obligații legale în materie de stocare/arhivare, după caz.

Vom reține datele numai atât timp cât este necesar și/sau stipulat în legislație pentru scopul respectiv. De exemplu:

 • Datele prelucrate în vederea facturării și documentele contabile justificative se vor păstra pe o perioadă de 5-10 ani, după caz, conform Legii contabilității nr. 82/1991;
 • Datele prelucrate cu consimțământul dumneavoastră se vor prelucra în perioada de valabilitate a consimțământului dumneavoastră sau până când alegeți să vă retrageți consimțământul sau până când datele nu mai sunt necesare;
 • Datele prelucrate în interesul nostru legitim se vor prelucra pe o perioadă de maximum 1 an, după care vor fi anonimizate și prelucrate în scopuri statistice.
8. Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată?

8.1. DREPTUL DE ACCES

La solicitarea dumneavoastră, vă vom confirma că vă prelucrăm datele cu caracter personal și, în acest caz, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt supuse prelucrării, precum și următoarele informații:

 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal avute în vedere;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate date cu caracter personal, în special destinatarii din state sau organizații internaționale terțe;
 4. dacă este posibil, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, iar dacă nu este posibil, criteriile de stabilire a respectivei perioade;
 5. existența dreptului de a solicita operatorului să rectifice sau să șteargă datele cu caracter personal sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la persoana vizată, sau existența dreptului de a se opune prelucrării;
 6. dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere;
 7. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile despre proveniența acestora;
 8. existența unui proces decizional automatizat care include crearea de profiluri și, cel puțin în cazurile respective, a unor informații pertinente privind logica utilizată, dar și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă transferăm datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la garanțiile adecvate aplicate. Prima copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă este pusă la dispoziție gratuit. Pentru copii suplimentare, este posibil să percepem o taxă suplimentară rezonabilă, în funcție de costurile administrative aferente.

8.2. DREPTUL LA RECTIFICAREA ȘI/SAU COMPLETAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care datele pe care le avem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea acestora.

În acest sens, puteți face o solicitare, utilizând datele de contact menționate anterior.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la rectificarea sau completarea acestora.

La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

În vederea actualizării și a păstrării exactității datelor, este posibil să vă solicităm periodic să reconfirmați/reactualizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

8.3. DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL („DREPTUL DE A FI UITAT”)

Este posibil să ne solicitați să ștergem informațiile dumneavoastră cu caracter personal și vom răspunde neîntârziat unei astfel de solicitări, în oricare dintre următoarele situații:

 1. Datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Vă retrageți consimțământul pentru prelucrare a datelor, în situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 3. Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în interesul nostru legitim, inclusiv creării de profiluri în baza acestui temei, sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri care să aibă legătură cu scopurile de marketing direct;
 4. Datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 5. Datele cu caracter personal ar trebui șterse, în vederea respectării obligațiilor legale impuse prin dreptul Uniunii sau prin dreptul intern;
 6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii informative către minori, iar temeiul prelucrării îl constituie consimțământul.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la ștergerea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor, în situațiile în care prelucrarea este necesară pentru:

 1. Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 2. Respectarea unei obligații legale aplicabile nouă, în calitate de operator de date cu caracter personal;
 3. Arhivarea în interes public, științific sau în scopuri statistice sau care țin de cercetare istorică, atât timp cât există probabilitatea ca ștergerea datelor să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării;
 4. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.4. DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

Ne puteți solicita să blocăm sau să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 1. Contestați exactitatea datelor - în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada în care efectuăm demersurile necesare verificării exactității datelor dumneavoastră;
 2. Prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți să ștergeți datele dumneavoastră;
 3. Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră pentru prelucrare, însă datele despre dumneavoastră prelucrate sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță;
 4. V-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră sub incidența interesului nostru legitim, inclusiv creării de profiluri pe această bază - în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada cât verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dacă s-a restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră, noi vom putea numai să stocăm datele dumneavoastră. Orice alt tip de prelucrare, în afară de stocare, se va realiza numai:

 • ulterior obținerii consimțământului dumneavoastră;
 • în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță;
 • în vederea apărării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din motive de interes public al Uniunii sau al unui stat membru.

Vă vom informa înainte de ridicarea oricăror restricții de prelucrare stabilite în modurile enunțate anterior.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la restricționarea prelucrării acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

8.5. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în vederea transmiterii acestora către un alt operator, în următoarele împrejurări:

 1. Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază consimțământul dumneavoastră sau un contract încheiat cu noi;
 2. Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează prin mijloace automatizate.

Vă vom pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

În cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct operatorului indicat de dumneavoastră.

8.6. DREPTUL LA OPOZIȚIE ȘI PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT

Aveți dreptul de a ne solicita să nu mai prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul nostru legitim.

Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus față de cele menționate anterior, puteți să solicitați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri care țin de marketing direct.

8.7. DREPTURI PRIVIND PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează semnificativ, cu următoarele excepții:

 1. decizia bazată pe prelucrare automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract cu noi;
 2. decizia bazată pe prelucrare automată este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau prin dreptul intern care se aplică Maravet și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
 3. decizia bazată pe prelucrare automată are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dacă se aplică situațiile descrise anterior la punctele (1) și (3), puteți solicita exercitarea următoarelor drepturi corespunzătoare:

 • dreptul de a obține intervenție umană din partea noastră;
 • dreptul de a vă exprima punctul de vedere;
 • dreptul de a contesta decizia bazată pe prelucrare automată.

8.8. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Dacă temeiul legal pe care ne bazăm pentru a prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul (sau consimțământul explicit), aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, iar noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, efectuate anterior retragerii acestuia.

8.9. DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL („ANSPDCP”)

Aveți dreptul de a contacta ANSPDCP în situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu respectă legislația aplicabilă. Pentru informații suplimentare despre ANSPDCP, accesați: www.dataprotection.ro/.

8.10. DREPTUL LA O CALE DE ATAC JUDICIARĂ

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă, în baza unei decizii opozabile a ANSPDCP.

9. Cum vă puteți exercita drepturile?

Înaintarea unei solicitări. În vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate anterior, vă rugăm să înaintați solicitarea dumneavoastră în scris sau telefonic, utilizând datele de contact oferite în Secțiunea 3 de mai sus.

Identificarea solicitantului. În vederea gestionării corespunzătoare a solicitării dumneavoastră, vă rugăm să vă identificați cât mai complet posibil. În situația în care avem rezerve rezonabile cu privire la identitatea solicitantului, vom cere informații suplimentare pentru a confirma identitatea dumneavoastră.

Timpul de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră neîntârziat, în orice caz, în termen de o lună de la data primirii solicitării. În eventualitatea în care solicitarea dumneavoastră este una complexă, iar noi ne găsim în situația de a prelucra un număr mare de solicitări, este posibil să amânăm rezonabil acordarea unui răspuns cu privire la solicitarea dumneavoastră, cu până la maximum două luni și cu notificare prealabilă.

Oferirea unui răspuns. Vă vom oferi răspunsul nostru, precum și orice informații solicitate, în format electronic, cu excepția cazului în care le solicitați într-un alt format.

Refuzul. În cazul în care refuzăm să dăm curs solicitării dumneavoastră, vă vom prezenta motivele care au generat această decizie, precum și posibilitatea de a depune plângere la ANSPDCP și de a iniția exercitarea unei căi de atac judiciare.

Taxele. Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care solicitările dumneavoastră sunt vădit nefondate și excesive, mai ales prin prisma caracterului repetitiv, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza să dăm curs solicitării.

10. Politica privind Modulele „Cookie”

10.1. CE SUNT MODULELE „COOKIE”?

Modulele „cookie” sunt fișiere de mici dimensiuni, care conțin litere și numere stocate pe calculatorul, terminalul mobil sau un alt echipament pe care îl utilizați pentru a vă conecta la internet. Există două tipuri de module „cookie”:

 • Module „cookie” de sesiune - module „cookie” temporare care permit operatorului website-ului să realizeze conexiuni între acțiunile unui utilizator, pe durata unei sesiuni de navigare prin browser. Se activează la deschiderea ferestrei browser-ului. La închiderea ferestrei browser-ului, toate modulele „cookie” de sesiune se șterg.
 • Module „cookie” permanente - rămân pe dispozitivul utilizatorului pe o durată determinată, specificată în modulul „cookie”. Se activează de fiecare dată când utilizatorul accesează website-ul care a creat respectivul modul „cookie”.

Modulele „cookie” se instalează prin solicitarea trimisă de serverul nostru web către browser-ul dumneavoastră (cum ar fi Internet Explorer, Chrome) și nu conțin software, viruși sau programe spyware și nu pot accesa informațiile stocate pe hard-disk-ul dumneavoastră.

10.2. CE TIPURI DE MODULE „COOKIE” UTILIZĂM ȘI ÎN CE SCOPURI?

 • Module „cookie” strict necesare - sunt esențiale pentru navigarea pe website-ul nostru și pentru utilizarea caracteristicilor acestuia. Aceste module „cookie” nu colectează informații cu caracter personal despre dumneavoastră.
 • Module „cookie” de performanță - colectează date cu privire la modul în care utilizatorii accesează website-ul nostru, în scopuri statistice. Nu conțin informații cu caracter personal cum ar fi nume și adrese de e-mail și se utilizează pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de utilizator al website-ului. Informațiile oferite de modulele „cookie” de performanță ne pot ajuta să înțelegem cum utilizați website-ul; de exemplu, dacă l-ați mai accesat în trecut, la ce v-ați uitat, pe ce ați dat click și cum ne-ați găsit. Ne vom folosi de astfel de date pentru a continua îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim.
 • Module „cookie” de analiză - module „cookie” generate de software-ul Google Analytics pentru a monitoriza activitatea utilizatorilor, precum și frecvența accesării website-ului. Ne-am asigurat că datele transmise de aceste module „cookie” nu atrag dezvăluirea identității dumneavoastră.
 • Module „cookie” de funcționalitate - memorează numele de utilizator, preferințele lingvistice sau regiunile din care se face accesarea, permițând astfel utilizatorului să personalizeze interfața website-ului.

10.3. CUM POȚI REFUZA SAU DEZACTIVA MODULELE „COOKIE”?

În mesajul tip „pop-up” care apare pe ecran, aveți posibilitatea de a selecta modulele „cookie” pe care doriți să le utilizați, cu excepția modulelor „cookie” strict necesare. Dezactivarea modulelor „cookie” strict necesare va dezafecta și servicii esențiale ale website-ului și va face utilizarea acestuia imposibilă.

Modulele „cookie” pot fi dezactivate și prin modificarea setărilor browser-ului. Pentru informații suplimentare pe acest subiect, vă rugăm să accesați pagina de setări a browser-ului.

11. Asigurarea securității datelor cu caracter personal

În vederea asigurării securității acestui website, utilizăm protocolul SSL („Secure Socket Layer”) în ceea ce privește accesarea website-ului, împreună cu nivelul maxim de criptare pe care îl acceptă browser-ul dumneavoastră.

În general, este vorba despre criptare cu cheie de 256 biți. Faptul că o singură pagină din website-ul nostru este criptată este indicat de pictograma unui lacăt încuiat, prezentă în bara de status a browser-ului dumneavoastră.

La nivel de organizație, am adoptat și ne-am instruit angajații să urmeze proceduri interne de prevenire a pierderii, a divulgării datelor cu caracter personal sau a accesului neautorizat la acestea.

Toate persoanele, inclusiv angajații, implicate în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sub îndrumarea noastră s-au angajat să păstreze confidențialitate și securitatea tuturor acestor date cu caracter personal.

În plus, am pus în aplicare măsuri de securitate corespunzătoare, în vederea protejării datelor dumneavoastră împotriva atacurilor cibernetice și a altor potențiale încălcări ale securității datelor.

Vom îmbunătăți continuu astfel de măsuri de securitate, în pas cu dezvoltarea tehnologiei.

12. Dispoziții finale

Prezenta Politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu data de 25 mai 2018.

Maravet își rezervă dreptul de a aduce modificări și amendamente prezentei Politici de confidențialitate, în orice moment, prin publicarea pe acest site a unei versiuni actualizate.

Ultima actualizare: 15/11/2021.